Adatkezelési tájékoztató

Jelen Szabályzat hatályos 2020. 03. 01-től.

Jelen Szabályzat pdf-ben itt letölthető, a hatálybalépés napján archiválva.

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a joga-most.hu címen elérhető weboldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

Adatkezelő megnevezése (továbbiakban: Szolgáltató)

 • Név: Németh Ildikó Tünde E.V.
 • Székhely, postacím: 9700 Szombathely, Herman Ottó utca 28.
 • E-mail: hello [kukac] joga-most [pont] hu
 • Honlap: https://joga-most.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Résztvevő lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A joga-most.hu weboldalról történő medgrendelés esetén szükség van személyes adatok megadására. A honlapon folytatott adatkezelés célja a Résztvevők azonosítása, nyilvántartása, a szolgáltatás teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a Résztvevői szokások elemzése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

A Résztvevő kötelezően megadja nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és számla igény esetén számlázási adatait, amelyek a megrendeléshez nélkülözhetetlen adatok. A Résztvevő által megadott adatok egyikét sem láthatja más Résztvevő.

A Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A Résztvevőnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A Résztvevő tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi – azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja.

Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele. Amennyiben a Résztvevő ehhez a vásárlás során hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Résztvevőnek a megadott e-mail címére  a vásárlással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet vagy reklámot küldjön. Amennyiben a Résztvevő adatai törlését e-mailben kéri, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli.

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Résztvevő nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

A Résztvevők adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Szolgáltató törekszik a Résztvevőkkel való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Résztvevők magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató vásárlásból adódó felelősségét, mert az polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató szolgáltatását igénybe véve a kereskedelmi oldalon keresztül vásárol, polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.

A Résztvevő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról idóben írásos értesítést küld.

Tárhelyszolgáltató:

Hírlevélszoftver szolgáltató

 • Adatkezelő: Activecampaign
 • Webhely: https://www.activecampaign.com/
 • Cím: ActiveCampaign, LLC  – 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel: https://app.hellosign.com/s/80da7b77
 • Adatkör: Ügyfelek használati adatai, neve, email címe, címe, telefonszáma, rendelt termék megnevezése, értéke,
 • Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek a) – hozzájárulás

Számlázó szoftver szolgáltató

 • Adatkezelő: KBOSS.hu Kft.
 • Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Adatkör: Név, cím, email cím, cégnév
 • Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek c) – jogi kötelezettség teljesítése (számviteli és adó jogszabályok)

Online kártyás fizetési szolgáltató

 • Paylike ApS. – bankkártya adatok nem kerülnek az adatkezelő részére átadásra, azokat kizárólag a Paylike ApS. kezeli
 • Webhely: https://paylike.io/
 • Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Denmark
 • Tel.: +44 1403 540174
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Jogalap: A szerződés előkészítése, teljesítése

Feliratkozási feltételek

A joga-most.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz az ingyenes tartalmak letöltésével és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (joga-most.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím.  A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti. Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírelvél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog

Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést  a hello [kukac] joga-most [pont] hu e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A hello [kukac] joga-most [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: hello [kukac] joga-most [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a joga-most.hu weboldalaon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (Sütik) kezelése

A sütik feladata információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatásuk után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldalak ún. konverziókövetést használnak a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ. Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: https://www.google.com/settings/ads

A joga-most.hu weboldalon a Facebook gombjai elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a https://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a joga-most.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A joga-most.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a joga-most.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van. Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatok megadása – a promóciós cél kivételével – a szerződés létrejöttéhez és a szolgáltatás nyújtásához szükséges; azok megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása nem biztosítható.

Az adatok kezelésének időtartama: jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezelt adatok esetén a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott időtartam. A szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelések esetén (beleértve a jogos érdeken alapuló adatkezelést) az adatokat a szerződés megszűnése után az általános polgári jogi elévülési időtartam elteltéig tároljuk. Hozzájárulás alapján történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szerződéses adatkezelés megszűnéséig tart (amelyik előbb következi be).

A jogos érdeken alapuló adatkezelés jogalapja az adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szolgáltatás minőségének javítása és a további termékek fejlesztésének érdekében rendelkezzen a szolgáltatás tényleges használatával kapcsolatos információkkal.

Az érintetteknek (ügyfeleknek) joga van a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni, az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni. a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél kérheti az ügyfélszolgálati email címen.

Joga van továbbá az érintettnek (ügyfélnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az adatkezelés során profilozás nem történik.